Biz hakda

BIZI

KOMPANI .A

zawod (21)

Kompaniýanyň tertibi

Tianjin OMY International Trading Co., Ltd., (OMY ian Tianjin Yilimi Plastik Önümler Ltd. plastik nahar gutulary we müşderilere ýokary hilli iýmit bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Gaplaýyş önümlerini öndüriji.Kompaniýa, Tianjin Jinghai ykdysady ösüş zolagynda, Týanjinin portuna ýakyn ýerde, deňiz, ýol we demir ýol arkaly amatly gatnaw we logistika ösen..

Häzirki wagta çenli dürli görnüşli bazar isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýüzlerçe önümimiz bar, Ajaýyp hil, bäsdeşlik bahasy we satuwdan soňky ajaýyp hyzmat bilen önümlerimiz içerki bazardan we daşary ýurtlardan müşderiler tarapyndan giňden tanalýar we ynanýar.

Kompaniýanyň tertibi

Adaty sargytlary gaýtadan işlemek we eltip bermek proseduralary, öz wagtynda hyzmat etmek bilen, müşderileriň önümlerimizi we hyzmatlarymyzy has çalt ulanyp biljekdigini üpjün edýär.Şol bir wagtyň özünde, hünär taýdan öndürilen önümlere, ajaýyp logistika we ammar dolandyryşyna, ýeterlik inwentar kuwwatyna we bazara täsirli jogap bermek bilen, içerki we daşary ýurtly müşderilere has gowy we has netijeli hyzmatlar hödürledik.

Dizaýn
%
Ösüş
%
Strategiýa
%

Korporatiw medeniýet

Müşderileriň ýokary ülňülerine laýyk gelýän taýýarlyk-köpçülikleýin önümçilik sargyt-gaplamak we eltip bermegiň her baglanyşygynda berk hil gözegçiligini amala aşyrdyk.ýöriteleşdirilen hyzmatlar hem bardy!

OMY hemişe daşky gurşawy goramak, gorap saklamak we ýokary netijelilik düşünjesini öňe sürýär, bu hem dürli önümleriň gözleg we işlenip düzülmeginiň başlangyjy we ahyry.Müşderilere elmydama müşderileriň isleglerinden we gyzyklanmalaryndan başlap, sagdyn, ekologiýa taýdan arassa we amaly önümler bermäge borçlanýarys.

OMY işgärleriň we kompaniýanyň bilelikde ösýän ösüş düşünjesini goldaýar we işgärlere okuw gurşawy we hünär endikleri üçin şertler berýär.Işgärler kompaniýanyň ösüşi we kompaniýanyň işgärleriň hal-ýagdaýy we ösüşi barada alada edýän gowy atmosferany döretdi.

OMY elmydama hiliň kärhananyň durmuşy, dogruçyllyk kärhananyň kalbydygyna we işgärleriň kärhananyň diregi bolup durýandygyna hemişe ynanýar.

Indi dünýä bazaryny açmaga taýyn.Gözlegiňizi tüýs ýürekden garaşýaryn!

zawod (10)

zawod (11)

zawod (12)

zawod (9)